Codex Hommaforum

Sisällysluettelo

1. Luku - Perussäädökset
2. Luku - Perusoikeudet
3. Luku - Viestien kirjoittaminen
4. Luku - Sananvapaus ja julkaisuvapaus
5. Luku - Nimimerkit ja profiilisäädökset
6. Luku - Moderaattoreiden ja ylläpitäjien asema
7. Luku - Sääntöjen valvonta
8. Luku - Rangaistukset
9. Luku - Oikeusturva


1. Luku - Perussäädökset

1 § Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on määritellä Hommaforumin säännöt ja ne menettelytavat, joilla turvataan asiallinen ja ystävällinen keskusteluympäristö. Laissa määritellään osallistujille oikeuksia ja velvollisuuksia.

2 § Forumin tarkoitus
Hommaforum on maahanmuuttoon ja monikultturismiin liittyvien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyyn keskittyvä keskustelupalsta. Forum tarjoaa vertaistukea niille, joita on poliittisen kantansa vuoksi aiheettomasti leimattu sekä pyrkii tarjoamaan vaikutusmahdollisuuksia ja -kanavia aihepiiriin liittyen.

3 § Poliittinen sitoutumattomuus
Hommaforum ei ole sidoksissa mihinkään poliittiseen puolueeseen tai aatteeseen.

4 § Määräys lain esittämisestä ja tuntemisesta
Tämä laki asetetaan julkisesti kaikkien esteettä nähtäväksi.

Ignorantia juris non excusat - jokainen on velvollinen tuntemaan lain.


2. Luku - Perusoikeudet

1 § Oikeus oman kantansa julkituontiin
Olkoon jokaisella oikeus oman kantansa julkituontiin.

2 § Oikeus poliittiseen vaikuttamiseen
Olkoon jokaisella oikeus osallistua poliittiseen vaikuttamiseen niillä keinoilla, joita tämän forumin puitteissa on mahdollista käyttää.

3 § Oikeus yksityisyyteen
Olkoon kullakin kirjoittajalla oikeus yksityisyyteen. Kenenkään ei tarvitse paljastaa henkilötietojaan, ellei näin itse halua tehdä.

Forumilla käytettyjen nimimerkkien "outtaaminen" ts. anonymiteetin murtaminen on kiellettyä ja nimimerkillä kirjoittavan henkilöllisyyden paljastaminen forumilla tai sen ulkopuolella johtaa pysyvään kirjoituskieltoon.


3. Luku - Viestien kirjoittaminen

1 § Aihealueen valinta
Forum jakautuu eri keskustelualueisiin, joissa kussakin vallitsee toisistaan poikkeava ilmaisua säätelevät asetukset. Alueita koskevat säädökset ovat nähtävillä kunkin alueen ilmoitustaululla. Kullakin alueella on noudatettava alueella vallitsevia asetuksia ja hallinnon ohjeita.

2 § Viestien kirjoittaminen
Forumilla vallitsee periaatteellinen sanan- ja ilmaisunvapaus. Asiasta säädetään tarkemmin kohdassa Sananvapaus ja julkaisuvapaus. Viestejä ei esimoderoida.

Kiroilua, sopimatonta kielenkäyttöä, perustelematonta kommentointia sekä epäselvää ilmaisua tulee välttää. Psykedeelinen tajunnanvirta, epäoleelliset viestit sekä pitkät vuodatukset käsittämättömistä tai asiaankuulumattomista aiheista on kielletty. Lukuisten lyhyiden ja sisällöllisesti merkityksettömien viestien julkaisu erityisesti lyhyen aikavälin sisällä on niin ikään kielletty.

Forum ei ole chattityökalu.

Punainen ja sininen väri on varattu yksinomaan moderointitarkoituksiin.

Käyttäjät olkoot kohteliaita toisilleen ja erityisesti heille jotka kirjoittavat omalla nimellään. Nimimerkkiä käyttävien jäsenten viestejä ei kuitenkaan pidetä vähempiarvoisina eikä oikeaa nimeä käyttävillä ole erioikeuksia tai -vapauksia nimimerkkikirjoittajia kohtaan. 

3 § Forumin ulkopuolisten linkkien käyttö
Ulkopuolisten linkkien antaminen on sallittua edellyttäen, että linkki on aiheeseen liittyvä eikä riko loukkaavan materiaalin käyttökieltoa. Linkkien yhteyteen tulee kirjoittaa tiivis kuvaus linkin sisällön luonteesta tai liittää oheen lainaus, joka sisältää oleelliset kohdat linkin takana olevasta materiaalista, kuitenkin tekijänoikeudet huomioonottaen.

Mikäli linkitettävä aihe sisältää järkyttävää materiaalia, liitettäköön riittävän näkyvä varoitus linkin yhteyteen.

Uudelleenohjaavia linkkejä (esim tinyurl) ei tule käyttää.

4 § Kuvien käyttö
Viestien yhteyteen voidaan forumin resurssien puitteissa liittää tekstiä tukevaa kuvamateriaalia. Liitetyn kuvamateriaalin tulee liittyä keskustelun aiheeseen. 

Järkyttävää kuvamateriaalia ei tule liittää viesteihin.

Sitä, mikä loukkaavasta materiaalista on sanottu, sovelletaan kuvamateriaaliin.


4. Luku - Sananvapaus ja julkaisuvapaus

1 § Sananvapaus
Forumilla vallitsee sananvapaus. Tähän ei kuitenkaan kuulu ehdotonta oikeutta saada forumilta apua sanomansa levittämiseen.

2 § Julkaisuvapaus
Forumilla vallitsee sananvapauden ohella julkaisuvapaus. Julkaisuvapaus tarkoittaa sitä, että forumin moderoijilla ja ylläpidolla on oikeus päättää siitä, mitä materiaalia sillä julkaistaan. Sananvapaus ja julkaisuvapaus eivät ole keskenään ristiriitaisia: kukin voi sanoa mitä haluaa, mutta forumilla ei ole julkaisupakkoa.

3 § Tekijänoikeuksien alainen materiaali
Tekijänoikeuden alaisen materiaalin laiton levittäminen on kiellettyä. Lainausten osalta noudatettakoon hyvää lainaustapaa kohtuullisessa laajuudessa ja merkittäköön lainauksen lähde selvästi.

4 § Loukkaava, pahennusta herättävä ja sopimaton materiaali
Pahennusta tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävän sekä loukkaavan materiaalin julkaisu on kielletty forumin kaikissa osissa. Kaikki sellainen materiaali, joka saattaa antaa satunnaiselle vierailijalle oleellisesti väärän kuvan forumista on kielletty. Tällaista materiaalia saattaa olla, muttei rajoitu totalitarismin ja ääri-ideologioiden ihailu, kannatus tai tukeminen. Kiellettyjä ovat myös yksilöitä tai ryhmiä vastaan suunnatut törkeät ja halventavat loukkaussanat.

Forumia ei tule käyttää ääri-ideologioiden positiivisten puolten tai niiden alkuperäisen positiivisen luonteen esilletuontiin eikä mainittujen ideologioiden isien tahi implementoijien syntymäpäivien juhlintaan.

5 § Pornografinen ja haitallinen materiaali
Kaikenlainen pornografinen materiaali ja viittaukset sellaiseen on ehdottomasti kielletty.

Erilaisten haittaohjelmien, kuten virusten, matojen, troijalaisten levittäminen tai linkittäminen forumille on kiellettyä. Kiellon rikkominen johtaa oikeustoimiin.

6 § Kunnian loukkaaminen
Loukkaaminen käyttäen loukkaussanoja, valheellisia henkilöön kohdistuvia hyökkäyksiä tai vihjauksia on kielletty. Tässä sanottu pätee kaikkiin yhtäläisesti; forumin nimimerkilliset käyttäjät, omalla nimellään olevat käyttäjät sekä forumin ulkopuoliset henkilöt.

Leikinlasku tai parodian punominen julkisesta tahosta on tehtävä taidokkaasti ja taiten. 

7 § Spam and destroy -komennot
Forumia ei tule käyttää Spam and destroy -tyyppisten komentojen antamiseen.

8 § Salaliittoteoriat
Saliittoteorioiden, kuten USA:n salainen varjohallitus, Illuminati ja/tai älykkäiden delfiinien salaliitto ja muun vastaavan aineiston levittäminen on kielletty kaikkialla muualla paitsi Peräkammarissa.

9 § Tietoinen valehtelu ja disinformaatio
Käyttäjien ei tule levittää valheita eikä disinformaatiota. Exitus acta probat -periaate ei ole peruste kiellon rikkomiselle.


5. Luku - Nimimerkit ja profiilisäädökset

1 § Kirjoittajien henkilöllisyys
Nimimerkillä tai nimellisenä kirjoittavan henkilöllisyyttä ei saa paljastaa missään tilanteessa ks. 2. Luku 3§.

Väärien henkilötietojen käyttö on kiellettyä.

2 § Nimimerkit
Nimimerkki ei saa olla hyvän tavan vastainen tai olennaisesti samankaltainen jo rekisteröidyn nimimerkin kanssa. Nimimerkki ei voi koostua pelkästään välimerkeistä tai numeroista. Sen vähimmäispituus on kaksi merkkiä, joista toisen on oltava kirjain. Pahennusta herättävät tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävät nimimerkit on kielletty.

Jokainen saa rekisteröidä vain yhden nimimerkin. Jos nimimerkkiä vaihtaa, on asiasta tiedotettava julkisesti. Nimimerkin vaihto tapahtuu lähettämällä vaihtopyyntö perusteluineen ylläpitäjille tai moderaattoreille. 

Anonyymipalvelimien käyttö on kielletty, mikäli tarkoituksena on usean nimimerkin yhtäaikainen käyttö ja/tai kirjoituskiellon kiertäminen.

3 § Avatar-kuvat ja viestien allekirjoitukset
Käyttäjät voivat valita itselleen allekirjoituksen sekä 50 viestiä kirjoitettuaan avatar-kuvan. Avatar-kuvan ei tule olla animoitu. Allekirjoitus ei saa olla kohtuuttoman pitkä eikä se saa sisältää kuvia. Pahennusta herättävät tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävät avatar-kuvat ja allekirjoitukset on kielletty.

4 § Asiantuntijat
Asiantuntija-ryhmään kuuluvilla jäsenillä on johonkin aihealueeseen poikkeuksellisen laajat tiedot tai kokemus. Ryhmän jäsenien esittelyt löytyvät ketjusta Asiantuntija-ryhmä ja sen jäsenet. Asiantuntija-ryhmän jäsenyyttä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella perusteluineen pyrkimällä Asiantuntija-jäsenryhmään. Hakemukset käsitellään ylläpidon ja moderaattoreiden kesken mahdollisimman nopeasti.


6. Luku - Moderaattoreiden ja ylläpitäjien asema

1 § Lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta
Korkeinta lainsäädännöllistä valtaa Hommassa käyttää ylläpito. Vain ylläpidolla on valtuus muuttaa vallitsevaa lainsäädäntöä.

Moderaattorit edustavat ylläpitoa ja heillä on oikeus toimeenpanna ja valvoa ylläpidon säädöksiä. 

2 § Uusien moderaattoreiden ottaminen
Käyttäjät voivat hakea moderaattorin tehtäviin lähettämällä ylläpidolle vapaamuotoisen hakemuksen.


7. Luku - Sääntöjen valvonta

1 § Ensisijainen valvonta
Lähtökohtaisesti sääntöjen noudattaminen on käyttäjän itsensä vastuulla. Kukin käyttäjä vastaa omilla tunnuksillaan tehdyistä rikkomuksista ja pyrkii välttämään niitä. Käyttäjät vastaavat itse kirjoitustensa lainmukaisuudesta ja siitä, etteivät viestit myöskään riko forumin sääntöjä ja erikseen alue- tai ketjukohtaisia tarkempia määräyksiä.

Käyttäjien tulee noudattaa hyviä käytöstapoja ja huomaavaisuutta toisia käyttäjiä kohtaan.

2 § Toissijainen valvonta
Moderaattorit vastaavat foorumin yleisestä tasosta ja sääntöjen noudattamisen valvonnasta. Moderaattoreilla on yksin ja yhdessä oikeus poistaa sääntöjä rikkovia viestejä, muokata, lukita tai siirtää viestejä ja viestiketjuja sekä antaa velvoittavia määräyksiä yksittäisissä ketjuissa käytäviä keskusteluja koskien.

3 § Kantelu sääntöjen vastaisesta materiaalista
Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee sääntöjen vastaista materiaalia, hän voi tehdä asiasta kantelun käyttäen viestikohtaista "Ilmoita valvojille"-linkkiä jolloin viesti tutkitaan moderaattoreiden tai ylläpidon toimesta. Kantelun voi tarvittaessa lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen administrators (at) hommaforum.org.

4 § Ylläpidon asema
Korkeinta tuomiovaltaa käyttää ylläpito. Ylläpidon päätös on pysyvä eikä siitä voi valittaa.

5 § Huomautukset moderaattoreiden tai ylläpidon toimista
Moderaattorien tai ylläpidon toimista on sallittua valittaa ainoastaan valituksille varatussa ketjussa. Moderaatiotoimista valittaminen muissa keskusteluketjuissa on kiellettyä rangaistuksen uhalla.


8. Luku - Rangaistukset

1 § Rangaistuksista
Yleisperiaatteena pidettäköön käyttäytymisnormimukaelmaa: Forumissa forumin tavalla, tai forumista pois. Moderointitiimillä ei ole velvollisuutta eikä resursseja pitkäkestoiseen tapakasvatukseen. Jos huonoa käytöstä ei huomautuksien tai varoitusten jälkeen muuteta, tulee kirjoittajan etsiä viestinnälleen paremmin sopiva forum.

2 § Rangaistusasteikko
Tällä säädöksellä määritellään rangaistusasteikko, jonka perusteella rikkomuksista rangaistaan:

 • Yksityinen huomautus
  Yksityinen huomautus voidaan antaa mistä tahansa vähäpätöisenä pidettävästä yksittäisestä rikkomuksesta.
 • Julkinen huomautus
  Julkinen huomautus voidaan antaa mistä tahansa vähäisestä rikkomuksesta tai aikaisempien yksityisten huomautusten huomiotta jättämisestä.
 • Julkinen varoitus
  Julkinen varoitus voidaan antaa mistä tahansa merkittävänä pidettävästä tai toistuvista vähäpätöisinä pidettävistä rikkomuksista.
  Kolmesta julkisesta varoituksesta seuraa pysyvä kirjoituskielto forumille. Varoituksen poistamista voi anoa ylläpidolta, kun sen antamisesta on kulunut viisi vuotta.
 • Määräaikainen kirjoituskielto
  Määräaikainen kirjoituskielto seuraa joko toistuvista lain rikkomuksista tai törkeänä pidettävästä yksittäisestä rikkomuksesta. Kirjoituskiellon antaa ylläpito tai moderaattori.
 • Pysyvä kirjoituskielto
  Pysyvä kirjoituskielto on seurausta varoitustilin täyttymisestä tai käyttäjän ilmeisestä ja toistuvasta forumin väärinkäyttämisestä trollaamalla tai sotkemalla forumia. Kirjoituskiellon antaa ylläpito

3 § Mielivaltaisten tuomioiden kielto
Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen käyttäjätunnustaan taikka pääsyä forumille.


9. Luku - Oikeusturva

1 § Valitusprosessi
Käyttäjä voi tehdä saamastaan rangaistuksesta valituksen niille varattuun ketjuun. Valitukset käsitellään julkisesti ja päätös perusteluineen julkaistaan samassa ketjussa. Tämän lopullisen päätöksen jälkeen valituksen käsittely on päättynyt.


Hommaforum ylläpito
25.05.2018